Covid-19 update: we produceren en leveren nog steeds alle producten, dus plaats gerust je albelli-bestelling. Wij nemen de nodige voorzorgsmaatregelen om ons personeel te beschermen, maar we behouden daarbij de hoge kwaliteit die je van ons gewend bent.Lees meer

Privacyverklaring

1. Introductie

“albelli” verwijst gezamenlijk naar albelli B.V., inclusief al haar gelieerde ondernemingen albumprinter Holding B.V., albumprinter Services B.V., albumprinter Productions B.V., albumprinter.com B.V., albelli GmbH, albumprinter Norway AS, fotoknudsen AS en Resnap B.V. en gerelateerde merken albelli, fotoknudsen, bonusprint, onskefoto en resnap.

Dit is de privacyverklaring van albelli betreffende de manier waarop we omgaan met persoonsgegevens van klanten en bezoekers van onze website(s). Deze privacyverklaring biedt informatie over de verwerking van persoonsgegevens door albelli.

albelli bevindt zich op Stationsplein 53-57 1012AB Amsterdam en voor vragen over dit beleid of over de manier waarop albelli omgaat met persoonsgegevens van medewerkers, kunt u contact opnemen met de klantendienst. Contactgegevens van de klantendienst zijn eenvoudig terug te vinden op onze website.

In deze privacyverklaring beschrijven we wie wij zijn, hoe en voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en alle overige informatie die relevant voor u kan zijn. Wij hebben ons ingespannen om u alle informatie in een duidelijk en leesbaar formaat aan te bieden. Mocht u echter na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebben over ons gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Deze privacyverklaring kan in de loop van de tijd gewijzigd worden. De meest recente privacyverklaring wordt op onze website gepubliceerd. Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 25 mei 2018. De laatste wijzigingen aan deze privacyverklaring zijn aangebracht op 14 mei 2018.

2. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking door albelli van alle persoonsgegevens van de klanten en bezoekers aan haar website(s). Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten of medewerkers in de context van hun werkrelatie met albelli, waarop andere verklaringen van toepassing zijn.

3. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

albelli is de verwerkingsverantwoordelijke van alle persoonsgegevens die binnen het bereik van deze privacyverklaring vallen. Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens verzameld en gebruikt (verwerkt) worden door albelli en voor welke doeleinden, en aan welke personen of entiteiten de gegevens zullen of mogen worden aangeboden. albelli kan uw persoonsgegevens delen met externe partijen.

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Het maken en leveren van uw fotoproduct
albelli verwerkt uw persoonsgegevens om uw bestelling af te drukken en af te leveren, hetgeen uw bestelling, de foto’s die u hebt geüpload, uw bestelgeschiedenis, uw naam en uw contactgegevens omvat. We verwerken de persoonsgegevens voor de uitvoer van de aankoopovereenkomst.

Foto-organizer- en opslagservice
Sommige dochterondernemingen bieden klanten de mogelijkheid om gebruik te maken van een foto-organizer- en opslagservice onder de merknaam minnebanken op fotoknudsen.no en minbildbank op onskefoto.se. Klanten kunnen zich online aanmelden voor deze service, waar ze digitale afbeeldingen kunnen opslaan die ze kunnen uploaden via de website of de app. De persoonsgegevens worden verwerkt op grond van de toestemming van de klant. U kunt op elk willekeurig moment de service annuleren, waarna we de informatie zo snel mogelijk zullen verwijderen.

Klantenservice
Voor de klantenservice verwerkt albelli uw persoonsgegevens om follow-up te kunnen bieden na vragen of klachten, hetgeen het vastleggen en registreren van alle informatie omvat die relevant is voor uw vraag of klacht, zowel per telefoon, chat als e-mail. Dit omvat uw naam, uw contactgegevens en uw financiële gegevens. albelli heeft een rechtmatig belang in de verwerking van dergelijke gegevens om u de best mogelijke service te kunnen bieden.

Het opnemen van gesprekken
albelli kan telefoongesprekken met onze medewerkers van de klantenservice opnemen voor trainingsdoeleinden, wat alle informatie omvat die tijdens het gesprek wordt uitgewisseld, in elk geval uw naam en uw contactgegevens. We doen dit op grond van ons rechtmatig belang om ervoor te zorgen dat onze servicestandaarden hoog blijven.

Klantrelatie en marketing
Om ervoor te zorgen dat onze producten en services voldoen aan de wensen van onze klanten, voeren we analyses uit over het gebruik van onze website en de verkoop van onze goederen en diensten, die gegevens omvatten over uw bestelgeschiedenis, contacten met de klantenservice, uw naam, uw contactgegevens en informatie die van onze website wordt verzameld. We kunnen u ook direct marketing e-mails, tekstberichten en directe mail toesturen, die u op elk willekeurig moment kunt annuleren. Daarnaast gebruiken we op segment gebaseerde marketing en sociale media-marketing, zoals via Facebook en Instagram. We voeren deze activiteiten uit voor het nastreven van ons rechtmatig belang om ervoor te zorgen dat onze producten en services voldoen aan uw wensen.

Smart Technology
Om ervoor te zorgen dat onze producten en website(s) voldoen aan de verwachtingen van onze klanten, gebruiken we algoritmes, kunstmatige intelligentie en automatisch leren voor het automatisch creëren van producten door middel van analyse van foto’s die naar onze servers zijn opgeladen. Door het automatisch creëren van producten voor klanten, kunnen we de aanmaaktijd voor een product terugbrengen van maanden naar minuten. Als we de gegevens niet kunnen verwerken, kunnen bepaalde albelli-merken geen fotoproducten maken of onze service uitvoeren. De verwerking van persoonsgegevens voor deze doeleinden dient voor de uitvoer van het contract dat met u is aangegaan.

Voor doorlopende ontwikkeling van deze technieken volgen we de wijzigingen die worden aangebracht aan de fotoproducten, om de techniek beter te kunnen toepassen. De verwerking van persoonsgegevens voor deze doeleinden is om klanten de mogelijkheid te bieden fotoproducten te maken en om een gebruikersvriendelijk product en website aan te kunnen bieden. De verwerking van persoonsgegevens voor deze doeleinden dient het rechtmatig belang om te ervoor te zorgen dat onze producten en website(s) zo gebruikersvriendelijk mogelijk zijn.

Naleving van wettelijke voorschriften
Wij kunnen uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, contactgegevens en financiële gegevens, verwerken om te voldoen aan wetten en regelgevingen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn waar verplichtingen van toepassing zijn betreffende belasting of bedrijfsvoering. In naleving van relevante wetten en regelgevingen moeten wij uw persoonsgegevens mogelijk bekend maken aan overheidsinstellingen of toezichthoudende organen.

5. Cookies

We verzamelen ook informatie door middel van het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die informatie over uw bezoek aan deze website verzamelen en opslaan, bijvoorbeeld hoe u onze site bent binnengekomen, hoe u door onze site genavigeerd hebt en welke informatie uw interesse had.
Lees meer over ons gebruik van cookies in ons Cookiebeleid.

6. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Onze medewerkers hebben alleen toegangsmachtiging tot persoonsgegevens naar gelang dit het toepasselijke doeleinde en de uitvoer van hun taken dient. Zij hebben allemaal een geheimhoudingsplicht.
Voor onze verwerkingsactiviteiten maken we gebruik van verschillende cloud-oplossingen, bijvoorbeeld voor de opslag van de persoonsgegevens die we hebben. We hebben de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt in hoeverre dit noodzakelijk is. De externe partijen verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig met de toepasselijke wetgeving.

Gegevens die wij verzamelen kunnen overgedragen worden naar onze opslag in de cloud, die gebaseerd kan zijn op een server buiten de Europese Economische Ruimte. In dergelijke gevallen hebben wij ervoor gezorgd dat passende beveiligingsmaatregelen zijn genomen.

7. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

albelli heeft afdoende beveiligingsmaatregelen genomen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen. We hebben passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen doorgevoerd voor de bescherming van persoonsgegevens tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging of onbedoeld verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of toegang, alsook alle overige vormen van onrechtmatige verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot onnodige verzameling) of verdere verwerking. Voorbeelden zijn het IT-beveiligingsbeleid, personeelstraining en beveiligde servers.

8. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem gemaakt wanneer deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verwerkt.

9. Hoe kunt u uw privacyrechten uitoefenen?

U hebt het recht om toegang tot uw gegevens die wij verwerken te verzoeken, en onder bepaalde voorwaarden, rectificatie en/of het wissen van persoonsgegevens. Bovendien hebt u mogelijk ook het recht op beperking van verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking, alsook het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Om gebruik te maken uw rechten kunt u contact met ons opnemen met behulp van de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Denk eraan dat wij mogelijk aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren.
Als u uw toestemming hebt verleend voor een bepaald doeleinde, kunt u deze op elk willekeurig moment intrekken. Denk eraan dat intrekking niet met terugwerkende kracht werkt. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens die we gebaseerd hebben op ons rechtmatig belang, als u bijvoorbeeld onze direct marketing e-mails niet meer wenst te ontvangen. U kunt contact met ons opnemen met behulp van de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

10. Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt op elk willekeurig moment bij ons een klacht indienen door contact op te nemen met onze klantenservice. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij het toezichthoudende orgaan voor gegevensverwerking, in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u denkt dat wij uw persoonsgegevens op onzorgvuldige of onterechte wijze hebben behandeld.

11. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, lees dan eerst onze FAQ. Neem voor verdere vragen of klachten contact op met onze klantendienst.

Please update your browser

We built this website with the latest technologies, which makes this website faster and easier to use. Unfortunately your browser's version does not support these technologies.