Algemene voorwaarden wedstrijd

GEEN AANKOOP NOODZAKELIJK OM DEEL TE NEMEN OF TE WINNEN. EEN AANKOOP OF BETALING VERGROOT NIET UW WINKANS. ALLE BESLISSINGEN VAN ALBELLI ZIJN DEFINITIEF. DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD BETEKENT ACCEPTATIE VAN DEZE OFFICIËLE REGELS. ONGELDIG INDIEN VERBODEN.

1 Acceptatie van de Officiële Regels

Deelname aan de wedstrijd van albelli (“Wedstrijd“) betekent de volledige, onvoorwaardelijke acceptatie van elke Wedstrijddeelnemer (elk een “Deelnemer“) en de beslissingen van albelli of haar cessionaris (met inbegrip van, zonder enige uitsluiting, beslissingen met betrekking tot ontvankelijkheid en jurering van Wedstrijddeelnames (zoals hieronder gedefinieerd), selectie van de Winnaars van de wedstrijd (zoals hieronder gedefinieerd) en het toekennen van eventuele Wedstrijdprijzen), welke binnen alle aspecten bindend zijn. Het winnen van een prijs is onderhevig aan het volgen van deze Officiële Regels en voldoen aan alle andere eisen, zoals hierin uiteengezet.

 1. Ontvankelijkheid

Wedstrijden beginnen en eindigen op de data die zijn gespecificeerd in de specifieke aankondiging van de Wedstrijd (de “Aanbiedingsperiode“). Het tijdregistratiesysteem van albelli is de officiële tijdregistratiewijze voor de Wedstrijd en het is albelli tevens toegestaan te vertrouwen op de tijdverwerkingsfuncties van Facebook, Instagram, Snapchat en/of Twitter, voor zover relevant. Het is alleen individuele personen met een minimumleeftijd van achttien (18) jaar toegestaan deel te nemen aan wedstrijden van albelli die vanaf de datum van deelname permanent wettelijk inwoner zijn van de volgende landen binnen de Europese Unie: Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zweden. Eventuele inspanningen van een Deelnemer om zichzelf te vertegenwoordigen door middel van een alias of meerdere e-mailadressen leidt tot diskwalificatie van die Deelnemer. Wedstrijddeelnames gegenereerd door een script, bot, macro of andere geautomatiseerde middelen zijn ongeldig. Werknemers, aannemers en agents (evenals hun directe familieleden en leden van het huishouden) van albelli, haar dochterondernemingen, partners en afdelingen, evenals personen die de afgelopen zes (6) maanden voorafgaand aan het begin van de Wedstrijdperiode reeds een prijs hebben gewonnen bij albelli of gebruik hebben gemaakt, komen niet in aanmerking voor deelname of het winnen van een prijs. Om twijfel te voorkomen, als naar eigen goeddunken van albelli, te allen tijde tijdens of na de Wedstrijdperiode, wordt besloten dat niet aan de ontvankelijkheidscriteria zoals hierin vermeld wordt voldaan met betrekking tot een Deelnemer, zal een dergelijke Deelnemer worden gediskwalificeerd voor de Wedstrijd. De bepaling van ontvankelijkheid door albelli is definitief.

 1. Hoe kan men deelnemen

Geen aankoop noodzakelijk om deel te nemen of te winnen. Deelnemers nemen deel door foto‘s, video‘s en/of opmerkingen te verzenden (elk een “Deelname“) via de wijze zoals gespecificeerd in de specifieke aankondiging en details van de Wedstrijd.

 1. Selectie van de Winnaar, Winkansen, Melding

albelli kiest potentiële Winnaars van de Wedstrijd (elk een “Winnaar“) uit alle Deelnames die in aanmerking komen en die ontvangen zijn gedurende de subjectieve analyse van Deelnames van albelli, waarvan de criteria zijn gespecificeerd in de specifieke aankondiging van de Wedstrijd. De kans om te worden geselecteerd als Winnaar is afhankelijk van het totale aantal in aanmerking komende Deelnames zoals ontvangen voor de Wedstrijd. Potentiële Winnaars worden binnen vijf (5) dagen na het einde van de Aanbiedingsperiode ingelicht via: (i) het kanaal (bijv. Instagram, Snapchat, Twitter) waarop de Deelname wordt ontvangen; of (2) indien van toepassing, het aangegeven e-mailadres. Indien het, om welke reden dan ook, binnen vijf (5) dagen na de eerste poging om contact op te nemen met de potentiële Winnaar, niet mogelijk is om contact op te nemen met hem/haar, is het albelli toegestaan een alternatieve potentiële Winnaar te kiezen uit de overige niet-winnende, in aanmerking komende Deelnames. albelli is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen ontvangen van meldingen door de potentiële Winnaar vanwege spam-, ongewenste e-mail- of andere beveiligingsinstellingen of voor het aanbieden van onjuiste of anderszins niet-functionerende contactgegevens. Potentiële Winnaars moeten blijven voldoen aan alle algemene voorwaarden van deze Officiële Regels en winnen is onderhevig aan voldoen aan alle eisen.

 1. Prijzen

Winnaars ontvangen een prijs zoals gespecificeerd in de specifieke aankondiging van de Wedstrijd. Wedstrijdprijzen worden toegekend op “zoals ze zijn“-basis en zijn niet-overdraagbaar, niet-toekenbaar en niet-restitueerbaar. Er worden geen vervangingen in geld of andere prijzen gedaan of aangeboden en albelli behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht om) een prijs of een onderdeel daarvan te vervangen door een andere prijs of een onderdeel daarvan, met inbegrip van geld, van een gelijke of grotere waarde indien de toegekende prijs, ongeacht om welke reden, niet beschikbaar is, zoals naar eigen goeddunken door albelli bepaald. Door deel te nemen aan de Wedstrijd, erkennen Deelnemers dat Wedstrijdprijzen door albelli worden toegekend en dat de Wedstrijd op geen enkele manier wordt gesponsord, goedgekeurd of beheerd door iemand anders dan albelli. De ontvangst van een prijs is onderhevig aan het naleven van alle eventuele federale, staats- en lokale wet- en regelgeving. Elke Winnaar is zelf verantwoordelijk voor alle eventuele prijsgerelateerde onkosten, waaronder doch niet beperkt tot alle eventuele nationale, regionale en/of lokale btw en kosten.

 1. Algemene voorwaarden voor deelname
 2. Deelnames worden na verzending niet geretourneerd aan de Deelnemers. Door deel te nemen aan een Wedstrijd, gaat elke Deelnemer ermee akkoord dat en garandeert dat zijn/haar Deelname (a) een originele creatie is; (b) niet in zijn geheel of gedeeltelijk is gekopieerd van of ontleend aan een ander werk; (c) niet eventuele auteursrechten, handelsmerken, privacy- of openbare rechten of andere persoonlijke eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten van eventuele personen of entiteiten overtreedt of daar inbreuk op maakt (inclusief, indien van toepassing, alle afbeeldingen en personen weergegeven in de Deelname); (d) niet beledigend, lasterlijk, obsceen of anderszins onwettig is; (e) het enige, exclusieve eigendom is van de Deelnemer; (f) hij/zij de volledige, wereldwijde distributierechten voor zijn/haar Deelname bezit; (g) hij/zij de schriftelijke toestemming van een persoon (of ouder of verzorgende, indien een dergelijke persoon minderjarig is) heeft ontvangen van degene die onderdeel is van een Deelname; en (h) dat hij/zij voldoet aan alle eisen en voorwaarden van Facebook, Instagram, Twitter en/of Snapchat (zoals van toepassing) met betrekking tot het gebruik van de diensten in verband met de Wedstrijd. Deelnames die niet voldoen aan voornoemde eisen komen mogelijk niet in aanmerking en kunnen na verzending naar eigen goeddunken van albelli te allen tijde worden verwijderd. albelli behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken eventuele Deelnames te diskwalificeren waarvan het van mening is dat ze voornoemde eisen overtreden of mogelijk zouden overtreden of die anderszins niet aan deze Officiële Regels zouden voldoen.
 3. albelli behoudt zich het recht voor om een Wedstrijd te beëindigen, te wijzigen of op te schorten indien albelli, naar eigen goeddunken, vermoedt of werkelijk bewijs heeft dat er geknoeid is met een deel van de Wedstrijd of als er een ongeautoriseerde interventie, fraude, technische moeilijkheden, defecten of andere factoren hebben plaatsgevonden buiten de redelijke controle van albelli en die het beheer, de beveiliging, eerlijkheid, integriteit of andere gepaste uitvoering van de Wedstrijd in de weg zouden kunnen staan of zouden kunnen beïnvloeden. In een dergelijk geval behoudt albelli zich het recht voor (maar heeft niet de plicht) om naar eigen goeddunken de prijs toe te kennen onder in aanmerking komende, niet-verdachte Deelnames die zijn ontvangen tot de tijd van vermoed hinderen. albelli behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een persoon te diskwalificeren die met het deelnameproces of de uitvoering van een Wedstrijd heeft geknoeid of die heeft gehandeld in overtreding van deze Officiële Regels of op niet-sportieve of hinderende wijze heeft deelgenomen. Een poging door een persoon om bewust de legitieme uitvoering van een Wedstrijd te hinderen vormt een overtreding van het strafrecht en burgerlijk recht en indien een dergelijke poging wordt gedaan, behoudt albelli zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen en andere middelen in te zetten om een dergelijke persoon, voor zover wettelijk mogelijk, te vervolgen. Het door albelli niet kunnen afdwingen van een voorwaarde van deze Officiële Regels vormt geen afwijzing van een dergelijke bepaling of andere bepalingen van deze Officiële Regels.
 4. Niet-exclusieve licentie en openbaarheid van wedstrijddeelname

Door een Deelname te verzenden, kennen Deelnemers hierbij albelli het niet-exclusieve, volledig betaalde, oneindige, onherroepelijke, volledig onderlicentieerbare recht zonder royalty‘s toe om zijn/haar Deelname overal ter wereld te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aan te passen, te publiceren, vertalen, er afgeleide werken aan te ontlenen, te verspreiden en weer te geven, ongeacht via welk middel, zonder verdere kennisgeving, goedkeuring, compensatie of aanvullende overweging van Deelnemer, tenzij dit wettelijk verboden is.

 1. Recht op toekenning publiciteit aan albelli

. Door een Deelname te verzenden, kent elke Deelnemer aan albelli en haar cessionaris het recht toe om zonder enige kennisgeving, goedkeuring, compensatie of aanvullende overweging jegens de Deelnemer, zijn/haar naam te gebruiken, zijn/haar gelijkenis, karakteristieke verschijning, beeld, portret, afbeelding of foto (stilstaand of bewegend), spraak, met inbegrip van en zonder enige beperking van een opname of onderdelen daarvan, ongeacht of dit schriftelijk is, audio en/of video en biografische informatie die wordt weergegeven, aangeboden, naar wordt verwezen of anderszins is opgenomen in de Deelname met het oog op of in verband met het aanbod van producten van albelli op de socialmediakanalen van albelli, tenzij dit wettelijk verboden is. Deelnemers begrijpen en accepteren dat de enige compensatie die de Deelnemer zal ontvangen voor het toekennen van dit recht de publiciteit is die de Deelnemer kan ontvangen door de publicatie of uitzending van de Deelname van de Deelnemer aan de Wedstrijd en/of de aankondiging van de deelname van de Deelnemer aan de Wedstrijd.

 1. Inzending van persoonlijke contactgegevens in verband met de Wedstrijd (al dan niet vereist), met inbegrip van en niet beperkt tot het postadres, telefoonnummer, e-mailadres, Instagram handle, Snapchat handle en Twitter handle, omvat toestemming voor albelli en haar cessionaris om dergelijke persoonsgegevens te gebruiken met het oog op beheer van de Wedstrijd. Deelnemers kunnen ervoor kiezen zich te laten toevoegen aan de klantendatabase van albelli en albelli toestemming te geven in de toekomst contact op te nemen met Deelnemer wegens promotionele en andere redenen. Deelnemers kunnen zich afmelden voor de ontvangst van dergelijke communicatie, zoals uiteengezet in het Privacybeleid van albelli (te vinden op /privacyverklaring.) of zoals aangeboden binnen dergelijke marketingmaterialen (bijv. het gebruik van de functie “Afmelden“ zoals in de voettekst van e-mails van albelli aangegeven). Deelnemers begrijpen dat zij hun persoonsgegevens aan albelli verschaffen en niet aan Instagram, Snapchat, Facebook of Twitter. De persoonsgegevens die Deelnemers aanleveren worden alleen gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van albelli.
 2. Vrijwaring en schadeloosstelling

Elke Deelnemer gaat, voor zover wettelijk toegestaan, akkoord met het eeuwig en onherroepelijk bevrijden, vrijwaren en schadeloos stellen van albelli en haar partners, dochterondernemingen, diegenen die namens haar werken en elk van haar respectievelijk vertegenwoordigers, managers, beambten, personeelsleden, agents, opvolgers en toegewezenen (de “Vrijgewaarde Partijen“) van en tegen alle vorderingen, schadevergoeding, verlies of andere aansprakelijkheid, bij wet of in redelijkheid, bekend of onbekend, nawerkbaar of niet-nawerkbaar, voortkomend uit of in verband met deelname aan de Wedstrijd of het toekennen, accepteren, ontvangen, gebruiken of misbruik van een prijs (met inbegrip van reizen of activiteit die daar betrekking op heeft).

 1. Beperkte aansprakelijkheid

albelli is niet verantwoordelijk voor (a) onjuiste of niet-nauwkeurige transcriptie van de informatie van een Deelname of late, verloren, gestolen, onverstaanbare, onleesbare, beschadigde, gewijzigde, onvolledige, misleide Deelnames of Deelnames die zijn ontvangen via niet-toegestane of onwettige kanalen, welke allen zullen worden gediskwalificeerd voor de Wedstrijd; (b) technische fouten gerelateerd aan de Wedstrijd, met inbegrip van verloren, onderbroken of niet-beschikbare Internet Service Provider (ISP), netwerk, server, draadloze dienstverlener of andere verbindingen, beschikbaarheid of toegankelijkheid of een defecte computer, satelliet, telefoon, gsm-mast of kabelverzendingen, lijnen of technische defecten of in de war geraakte, gecodeerde, vertraagde of verkeerd geleide verzendingen of defecten in computerhardware of software, storingen of moeilijkheden; (c) mechanische fouten, netwerkfouten, elektronische fouten, computerfouten, menselijke fouten, printfouten, typefouten; (d) alle andere fouten of problemen in verband met de Wedstrijd, met inbegrip van doch zonder beperking van fouten die zich mogelijk voordoen in het beheer van de Wedstrijd, de aankondiging van de Winnaar, de annulering of het uitstel van de Wedstrijd of in materialen die verband houden met de Wedstrijd; en (e) letsel, overlijden, verlies of schade, ongeacht van welke aard, van personen of eigendommen dat in zijn geheel of gedeeltelijk en direct of indirect is veroorzaakt in verband met deelname van Deelnemer aan de Wedstrijd of in verband met acceptatie, ontvangst of misbruik van een prijs van de Wedstrijd door de Deelnemer.

 1. Geschillen

Alle eventuele geschillen, vorderingen en oorzaken voortkomend uit of in verband met de Wedstrijd worden individueel opgelost, zonder aanwending van een collectief proces. EVENTUELE VORDERINGEN, UITSPRAKEN EN/OF PRIJZEN ZIJN BEPERKT TOT WERKELIJK GEMAAKTE KOSTEN MET BETREKKING TOT DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD. DEELNEMER WIJST HIERBIJ ALLE EVENTUELE RECHTEN OF VORDERINGEN AF VOOR ADVOCAATKOSTEN, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIEVE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN DEELNEMER, ONGEACHT OF DIT VOORZIENBAAR IS OF GEBASEERD OP NALATIGHEID OF ANDERSZINS.

 1. Niet goedgekeurd door socialmediaplatforms

Door deelname aan een Wedstrijd van albelli, erkennen Deelnemers dat de Wedstrijd niet wordt gesponsord, goedgekeurd of beheerd door, of gekoppeld is aan, Facebook, Instagram, Twitter en/of Snapchat (de “Gevrijwaarde Platforms“) en vrijwaren elk van de Gevrijwaarde Platforms voor alle eventuele aansprakelijkheid voortkomend uit of met betrekking tot een Wedstrijd van albelli. De informatie die Deelnemers aanbieden voor de Wedstrijd wordt aan albelli gegeven en niet aan de Gevrijwaarde Platforms.

 1. Lijst met Winnaars

De namen van de Winnaars van de Wedstrijd kunnen op verzoek worden verkregen door binnen dertig (30) dagen na het einde van de Wedstrijd een e-mail te sturen naar content@albumprinter.com.

 1. Sponsor

De sponsor van de Wedstrijd is albelli B.V Stationsplein 53-57, 1012 AB Amsterdam

BIJLAGE – Belangrijke data

Iedere inwoner van België vanaf 18 jaar kan meedoen. Elke wedstrijd heeft een specifiek thema en een eigen prijs. De leukste foto per wedstrijd wint, er zijn in totaal 7 wedstrijden met elk 1 prijs. Hieronder een overzicht van de prijzen en data.

INSTAGRAM FEED-wedstrijden

Micro-wedstrijd 1: ‘Zie alles in een ander licht’ op Instagram feed

Prijs: Bongo-bon Relaxweekend met diner voor twee personen (ter waarde van € 179,90)

 • Lancering: 28 juli om 9:00 uur
 • Einde: 31 juli om 23:00 uur
 • De winnaar wordt bekend gemaakt op 2 augustus

Micro-wedstrijd 2: ‘Grappige uitspraken van je kind’ op Instagram feed

Prijs: 4 tickets voor Bobbejaanland  voor 2 volwassenen & 2 kinderen + parking (ter waarde van €  139,80)

 • Lancering:4 augustus juli om 9:00 uur
 • Einde: 7 augustus om 23:00 uur
 • De winnaar wordt bekend gemaakt op 9 augustus

Micro-wedstrijd 3: ‘Reizen met het gezin’ op Instagram feed

Prijs: Go Pro camera (ter waarde van € 319,-)

 • Lancering: 11 augustus om 9:00 uur
 • Einde: 14 augustus om 23:00 uur
 • De winnaar wordt bekend gemaakt op 16 augustus

 

INSTAGRAM STORIES-wedstrijden

Micro-wedstrijd 1: ‘Zomerhit’ op Instagram Stories

Prijs: JBL speakers (ter waarde van € 99,-)

 • Lancering: 25 juli om 9:00 uur
 • Einde: 27 juli om 23:00 uur
 • De winnaar wordt bekend gemaakt op 29 juli

Micro-wedstrijd 2: ‘Grappige festivalfoto’ op Instagram Stories

Prijs: 2 Festivaltickets naar keuze (ter waarde van elk € 99,-)

 • Lancering: 1 augustus om 9:00 uur
 • Einde: 3 augustus om 23:00 uur
 • De winnaar wordt bekend gemaakt op 5 augustus om 9:00 uur

Micro-wedstrijd 3: ‘Selfie tijdens je vorige reis’ op Instagram Stories

Prijs: Herschel rugzak (ter waarde van € 68,-)

 • Lancering: 8 augustus om 9:00 uur
 • Einde: 10 augustus om 23:00 uur
 • De winnaar wordt bekend gemaakt op 12 augustus

 

FACEBOOK FEED POSTS

Micro-wedstrijd 1: ‘Foto van zomerse zonsondergang/-opgang’ op Facebook feed

Prijs: picknickset (ter waarde van € 60,-)

 • Lancering: 27 juli om 9:00 uur
 • Einde: 31 juli om 23:00 uur
 • De winnaar wordt bekend gemaakt op 2 augustus

Micro-wedstrijd 2: ‘Grappige selfie met je gezin’ op Facebook feed

Prijs: abelli waardebon (ter waarde van € 150,-)

 • Lancering: 3 augustus om 9:00 uur
 • Einde: 7 augustus om 23:00 uur
 • De winnaar wordt bekend gemaakt op 9 augustus

Micro-wedstrijd 3: ‘Je favoriete zomermoment’ op Facebook feed

Prijs: Bongo-bon voor een overnachting met ontbijt en diner twee personen (ter waarde van € 199,90

 • Lancering: 10 augustus om 9:00 uur
 • Einde: 14 augustus om 23:00 uur
 • De winnaar wordt bekend gemaakt op 16 augustus
Reacties