ALGEMENE VOORWAARDEN: Zomer foto actie 2024

Door Albelli op 10 juli 2018

22 juli – 18 augustus 2024

EEN AANKOOP IS NIET VERPLICHT OM TE KUNNEN DEELNEMEN OF WINNEN. EEN AANKOOP OF EEN BETALING VAN EENDER WELKE RANGORDE ZAL DE WINSTKANSEN NIET VERGROTEN. ALLE BEPALINGEN DIE WORDEN VASTGESTELD DOOR ALBELLI ZIJN DEFINITIEF. BIJ DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD AANVAARDT U DEZE OFFICIËLE REGELS. NIETIG WAAR VERBODEN.

1.  Toestemming met Officiële Regels

De deelname aan een albelli wedstrijd (“Wedstrijd”) houdt in dat elke deelnemer aan de Wedstrijd (elke “Deelnemer”) volledig en onvoorwaardelijk instemt met en akkoord gaat met dit Wedstrijdreglement (“Officiële Regels”) en de beslissingen van albelli of de door haar aangewezen instantie (met inbegrip van maar niet beperkt tot beslissingen betreffende geschiktheid en beoordeling van Wedstrijddeelnames (zoals hieronder gedefinieerd), selectie van Wedstrijd Winnaars (zoals hieronder gedefinieerd), en de toekenning van Wedstrijdprijzen), die in alle opzichten definitief en bindend zijn. Het winnen van een prijs is afhankelijk van het voldoen aan deze Officiële Regels en het voldoen aan alle andere vereisten zoals hierin uiteengezet.

2. Geschiktheid

Wedstrijden beginnen en eindigen op de data zoals vermeld in de desbetreffende Wedstrijd aankondiging (de “Promotieperiode”). Het tijdregistratiesysteem van albelli is het officiële tijdregistratiesysteem voor de Wedstrijd, en albelli kan ook gebruikmaken van de tijd verwerkingsfuncties van Facebook, Instagram, Snapchat en/of Twitter, voor zover relevant. Deelname aan albelli Wedstrijden is uitsluitend weggelegd voor individuele personen die ten minste achttien (18) jaar oud zijn en die op de datum van deelname permanent legaal in de Europese Unie verblijven. Elke poging van een Deelnemer om zichzelf anders voor te doen door het gebruik van aliassen of meerdere e-mailadressen leidt tot de diskwalificatie van die Deelnemer.  Wedstrijddeelnames die door een script, bot, macro of andere geautomatiseerde middelen zijn gegenereerd, zijn ongeldig. Werknemers, contractanten en agenten (en hun naaste familie en huisgenoten) van albelli, haar dochterondernemingen, filialen en divisies, en personen die in de afgelopen zes (6) maanden voorafgaand aan het begin van de Wedstrijdperiode een prijs van albelli hebben ontvangen, komen evenmin in aanmerking voor deelname of winst. Om twijfel te voorkomen: indien op enig moment tijdens of na de wedstrijdperiode, naar eigen goeddunken van albelli, wordt vastgesteld dat een Deelnemer niet aan een van de deze toelatingscriteria voldoet, kan deze Deelnemer worden gediskwalificeerd van de Wedstrijd. albelli’s bepaling van geschiktheid is definitief.

3. Hoe deelnemen?

Een aankoop is niet verplicht om te kunnen deelnemen of winnen. Deelnemers nemen deel door opmerkingen in te dienen (een “Inzending”) via de methode zoals gespecificeerd in de specifieke aankondiging en details van de Wedstrijd.

4. Selectie van de Winnaar; Kansen; Kennisgeving

albelli selecteert mogelijke winnaars van de Wedstrijd (elk een “Winnaar”) uit alle in aanmerking komende ontvangen inzendingen. De jury van albelli selecteert door middel van een subjectieve analyse van de Inzendingen, waarvan de criteria zijn vermeld in de desbetreffende aankondiging van de Wedstrijd. De kans om als Winnaar te worden geselecteerd is afhankelijk van het totale aantal in aanmerking komende Inzendingen ontvangen in de Wedstrijd. Mogelijke Winnaars worden op de hoogte gesteld via: (i) het kanaal (bijv. Instagram, Snapchat, Twitter) waarop de Inzending is ontvangen; of (2) indien van toepassing, het opgegeven e-mailadres, binnen vijf (5) dagen na het einde van de Promotieperiode. Indien de mogelijke Winnaar, om welke reden dan ook, niet bereikt kan worden binnen vijf (5) dagen na de eerste poging om contact met hem/haar op te nemen, kan albelli in zijn/haar plaats een andere mogelijke Winnaar selecteren uit de resterende niet-winnende, in aanmerking komende Inzendingen. albelli is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van berichten door een mogelijke Winnaar als gevolg van spam, junk e-mail of andere beveiligingsinstellingen of voor het verstrekken van onjuiste of op andere wijze niet-functionerende contactgegevens. Mogelijke Winnaars moeten blijven voldoen aan alle algemene voorwaarden van deze Officiële Regels, en winnen is afhankelijk van het voldoen aan alle vereisten.

5. Prijzen

Winnaars ontvangen een prijs zoals gedefinieerd in de specifieke Wedstrijd aankondiging. Wedstrijdprijzen van worden toegekend “AS IS” en zijn niet over te dragen, niet door te geven en niet terug te betalen. Er kan geen geld of andere prijs worden vervangen, en toch behoudt albelli het recht (maar is niet verplicht) om een prijs of een onderdeel ervan te vervangen door een andere prijs of een onderdeel ervan, inclusief geld, van gelijke of hogere waarde indien de toegekende prijs om welke reden dan ook niet beschikbaar is, zoals vastgesteld door albelli naar eigen goeddunken. Door deel te nemen aan de Wedstrijd, erkennen Deelnemers dat de Wedstrijdprijzen worden toegekend door albelli en dat de Wedstrijd op geen enkele wijze wordt gesponsord, goedgekeurd of beheerd door iemand anders dan albelli. De ontvangst van een prijs is afhankelijk van de naleving van alle federale, staats- en lokale wetten en voorschriften. Alle aan de prijs gerelateerde kosten, inclusief en zonder beperking alle nationale, regionale en/of lokale belastingen en heffingen, zijn uitsluitend voor rekening van de Winnaar.

6. Algemene Voorwaarden voor Deelname

Inzendingen worden na indiening niet aan Deelnemers geretourneerd. Door deel te nemen aan een Wedstrijd, verklaart en garandeert elke Deelnemer dat zijn/haar Inzending (a) een originele creatie is; (b) niet geheel of gedeeltelijk is gekopieerd of afgeleid van enig ander werk; (c) geen inbreuk maakt op (indien van toepassing, inclusief alle afbeeldingen en personen die in de Inzending zijn afgebeeld) enig auteursrecht, handelsmerk, privacy- of publiciteitsrecht of ander persoonlijk eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht van enige persoon of entiteit; (d) niet lasterlijk, smadelijk, obsceen of anders onwettig is; (e) het enige en exclusieve eigendom is van de Deelnemer; (f) hij/zij beschikt over volledige, wereldwijde distributierechten voor zijn/haar inzending; (g) hij/zij de schriftelijke toestemming heeft ontvangen van elke persoon (of ouder of wettelijke voogd indien deze persoon minderjarig is) die in een Inzending voorkomt; en (h) hij/zij heeft voldaan aan alle vereisten en voorwaarden van Facebook, Instagram, Twitter en/of Snapchat (indien van toepassing) met betrekking tot het gebruik van hun diensten in verband met de Wedstrijd. Inzendingen die niet voldoen aan de bovenstaande vereisten komen mogelijk niet in aanmerking en kunnen, indien ingediend, op elk moment naar eigen goeddunken van albelli worden verwijderd. albelli behoudt zich het recht om naar eigen goeddunken inzendingen te diskwalificeren die naar eigen mening een van de bovenstaande vereisten schenden of mogelijk schenden of anders niet voldoen aan deze Officiële Regels.
albelli behoudt zich het recht om, naar eigen goeddunken, een Wedstrijd te beëindigen, te wijzigen of op te schorten indien, naar eigen goeddunken van albelli, er vermoedelijk of daadwerkelijk bewijs is van geknoei met een onderdeel van de Wedstrijd of indien ongeautoriseerde interventie, fraude, technische problemen, storingen of andere factoren buiten de redelijke controle van albelli de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of het juiste verloop van de Wedstrijd corrumperen of beïnvloeden. In een dergelijk geval behoudt albelli zich het recht (maar heeft niet de verplichting) om, naar eigen goeddunken, de prijs willekeurig toe te kennen uit in aanmerking komende, niet-verdachte inzendingen die tot het moment van vermeende fraude zijn ontvangen. albelli behoudt zich het recht om, naar eigen goeddunken, personen te diskwalificeren die het inschrijvingsproces of de werking van een Wedstrijd verstoren of die handelen in strijd met deze Officiële Regels of ermee omgaan op onsportieve of verstorende wijze. Elke poging van een persoon om opzettelijk de legitieme werking van een Wedstrijd te ondermijnen is een schending van de straf- en civiele wetgeving en, indien een dergelijke poging wordt ondernomen, behoudt albelli zich het recht om schadevergoeding en andere rechtsmiddelen te eisen van een dergelijke persoon voor zover de wet hierin voorziet. Indien albelli afziet van het afdwingen van een bepaling van deze Officiële Regels, betekent dit niet dat deze bepaling of een andere bepaling van deze Officiële Regels wordt opgeheven.

7. Niet-Exclusieve Licentie en Publiciteit van Wedstrijdinzending

Door het indienen van een Inzending, verlenen Deelnemers albelli het niet-exclusieve, royaltyvrije, volledig betaalde, eeuwigdurende, onherroepelijke en volledig sublicentieerbare recht om zijn/haar Inzending te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te verspreiden en weer te geven voor welk doel dan ook, overal ter wereld, in welk medium dan ook, zonder verdere kennisgeving, goedkeuring, compensatie of aanvullende vergoeding aan de Deelnemer, tenzij dit wettelijk verboden is.

8. Recht op Publiciteit voor albelli

Door het indienden van een Inzending, verleent elke Deelnemer aan albelli en haar vertegenwoordigers het recht om zijn/haar naam, gelijkenis, kenmerkende verschijning, afbeelding, portret, foto (stilstaand of bewegend), stem, inclusief maar niet beperkt tot een opname of delen daarvan, hetzij schriftelijk, audio en/of video, en biografische informatie die in de Inzending wordt vermeld, verstrekt, waarnaar wordt verwezen of die anders in de Inzending is opgenomen, te gebruiken voor enig doel dat verband houdt met of in verband staat met de promotie van albelli-producten op de sociale mediakanalen van albelli, zonder verdere kennisgeving, goedkeuring, compensatie of aanvullende vergoeding aan de Deelnemer, tenzij dit wettelijk verboden is. De Deelnemer begrijpt en aanvaardt dat de enige compensatie die de Deelnemer voor het verlenen van dit recht ontvangt, de publiciteit is die de Deelnemer kan ontvangen door de publicatie of uitzending van de Inzending van de Deelnemer aan de Wedstrijd en/of de aankondiging van zijn deelname aan de Wedstrijd.

Het verstrekken van persoonlijke contactgegevens in verband met de Wedstrijd (al dan niet verplicht), waaronder, zonder beperking, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, Instagram handeling, Snapchat-handeling en Twitter-handeling, geeft albelli en haar vertegenwoordigers toestemming om dergelijke persoonlijke contactgegevens te gebruiken voor de administratie van de Wedstrijd. Deelnemers kunnen er ook voor kiezen om in het klantenbestand van albelli te worden opgenomen en albelli toestemming te geven om in de toekomst voor promotionele en andere redenen contact op te nemen met de Deelnemer. Deelnemers kunnen zich afmelden voor het ontvangen van dergelijke berichten, zoals beschreven in het Privacybeleid van albelli (te vinden op /privacy-policy) of zoals bepaald in daarvoor voorziene marketingmateriaal (bijvoorbeeld door gebruik te maken van de functie “Afmelden” in de voettekst van albelli e-mails). Deelnemers begrijpen dat zij hun persoonlijke contactgegevens aan albelli verstrekken en niet aan Instagram, Snapchat, Facebook of Twitter. De persoonlijke contactgegevens van de Deelnemers worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van albelli.

9. Vrijwaring en Schadeloosstelling

Elke Deelnemer gaat er hierbij mee akkoord om, voor zover wettelijk toegestaan, albelli en zijn filialen, dochterondernemingen, degenen die namens albelli werken en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, vertegenwoordigers, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden (de “vrijgestelde partijen”) voor altijd en onherroepelijk te vrijwaren, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, schade, verlies of andere aansprakelijkheid, hetzij bij wet of billijkheid, bekend of onbekend, beweerd of niet beweerd, die kan voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houdt met deelname aan de Wedstrijd of de toekenning, aanvaarding, ontvangst, het gebruik of misbruik van een prijs (met inbegrip van reizen of activiteiten die hiermee verband houden).

10. Beperking van Aansprakelijkheid

albelli is niet verantwoordelijk voor (a) onjuiste of onnauwkeurige transcriptie van Inzendinginformatie of late, verloren, gestolen, onbegrijpelijke, onleesbare, beschadigde, verminkte, gewijzigde, onvolledige, verkeerd verstuurde Inzendingen, of Inzendingen ontvangen via ontoelaatbare of onwettige kanalen, die allemaal van de Wedstrijd worden gediskwalificeerd; (b) technische fouten in verband met de Wedstrijd, waaronder verloren, onderbroken of niet beschikbare internetprovider (IP), netwerk, server, draadloze dienstverlener of andere verbindingen, beschikbaarheid of toegankelijkheid, of mislukte computer-, satelliet-, telefoon-, mobiele toren- of kabeltransmissies, lijnen of technische storingen, of warrige, vervormde, vertraagde of verkeerd gerichte transmissies, of computer hardware of -software storingen, mislukkingen of moeilijkheden; (c) mechanische, netwerk-, elektronische, computer-, menselijke, druk- of typografische fouten; (d) alle andere fouten of problemen in verband met de Wedstrijd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten die zich kunnen voordoen in de administratie van de Wedstrijd, de bekendmaking van de Winnaar, de annulering of het uitstel van de Wedstrijd, of in materiaal dat betrekking heeft op de Wedstrijd; (e) letsel, overlijden, verliezen of schade van welke aard dan ook, aan personen of eigendommen die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van Deelname aan de Wedstrijd of de aanvaarding, ontvangst of het misbruik van een prijs van de Wedstrijd.

11. Geschillen

Alle geschillen, claims en rechtszaken die voortvloeien uit of verband houden met de Wedstrijd zullen individueel worden opgelost, zonder gebruik te maken van enige vorm van collectieve actie. EVENTUELE CLAIMS, VONNISSEN EN/OF PRIJZEN ZIJN BEPERKT TOT DE WERKELIJKE OUT-OF-POCKET KOSTEN IN VERBAND MET DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD. DEELNEMER NEEMT HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE RECHTEN OF CLAIMS OP ADVOCAATKOSTEN, INDIRECTE, BIJZONDERE, BESTRAFFENDE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN DEELNEMER, AL DAN NIET VOORZIENBAAR EN AL DAN NIET GEBASEERD OP NALATIGHEID OF ANDERS.

12. Niet Onderschreven door Sociale Mediaplatformen

Door deel te nemen aan een Wedstrijd van albelli, erkennen Deelnemers dat de Wedstrijd op geen enkele wijze wordt gesponsord, onderschreven of beheerd door, of in verband wordt gebracht met Facebook, Instagram, Twitter en/of Snapchat (de “Vrijgegeven Platformen”) en ontslaan zij hierbij elk van de Vrijgegeven Platformen van enige en alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met een Wedstrijd van albelli. De informatie die Deelnemers voor de Wedstrijd vrijgeven, wordt verstrekt aan albelli en niet aan de Vrijgegeven Platformen.

13. Lijst van Winnaars

De namen van de Winnaars van de Wedstrijd kunnen op verzoek worden verkregen door ten minste dertig (30) dagen na het einde van de Wedstrijd een e-mail te sturen naar katoo.raemdonck@storiogroup.com.

14. Sponsor

De sponsor van de Wedstrijd is albelli B.V. Stationsplein 53-57, 1012 AB Amsterdam.

BIJLAGE – Belangrijke informatie

Elke wedstrijd heeft een specifiek thema en prijs. De prijzen zijn lokaal en de winnaars worden gekozen uit alle deelnemers uit België. Zie hieronder een overzicht van prijzen en datums. 

Elke week selecteert de fotojury van albelli België 5 winnaars uit alle deelnemers die foto’s hebben ingestuurd die specifiek bij het thema van die week horen. De wekelijkse prijzen bestaan uit 5 albelli België cadeaubonnen van 100 EUR inclusief verzendkosten. 

Aan het einde van de wedstrijd kiest de jury 1 grote winnaar uit het totale aantal inzendingen. De hoofdprijs bestaat uit een Airbnb cadeaubon ter waarde van 1.000 euro en een albelli cadeaubon van 250 euro. 

Zomer fotowedstrijd wekelijkse thema’s: 

  • Familie: van 22 juli 2024 tot 28 juli 2024 
  • Reizen: van 29 juli 2024 tot 4 augustus 2024
  • Selfies: van 5 augustus 2024 tot 11 augustus 2024 
  • Avonturen: van 12 augustus 2024 tot 18 augustus 2024

Selectie en bekendmaking van winnaars 

De jury van albelli België selecteert 5 winnaars per thema uit alle geaccepteerde inzendingen en 1 grote winnaar voor de gehele fotowedstrijd. De winnaars worden op de Instagram en Facebook accounts van albelli België bekendgemaakt. Over de uitslag kan niet worden gediscussieerd. 

WEKELIJKSE WINNAARS 

  • De 5 winnaars van thema nr. 1 – Familie, winnen elk een albelli cadeaubon ter waarde van 100 EUR + verzendkosten, worden bekendgemaakt op dinsdag 30 juli 2024. 
  • De 5 winnaars van thema nr. 2 – Reizen, die elk een albelli-cadeaubon ter waarde van 100 EUR + verzendkosten winnen, worden bekendgemaakt op dinsdag 6 augustus 2024. 
  • De 5 winnaars van thema nr. 3 – Selfies, winnen elk een albelli cadeaubon ter waarde van 100 EUR + verzendkosten, worden bekendgemaakt op dinsdag 13 augustus 2024. 
  • De 5 winnaars van thema nr. 4 – Avonturen, winnen elk een albelli-cadeaubon ter waarde van 100 EUR + verzendkosten, worden bekendgemaakt op dinsdag 20 augustus 2024. 

DE GROTE PRIJS 

De winnaar van een Airbnb cadeaubon ter waarde van 1.000 euro en een albelli cadeaubon ter waarde van 250 euro wordt bekendgemaakt op woensdag 21 augustus 2024. 

Met alle winnaars wordt contact opgenomen via het e-mailadres dat zij bij hun inzending hebben opgegeven of via hun social media account (Facebook of Instagram) om hun prijs te claimen. Alle prijzen zijn in digitaal formaat.